نویسنده = نسرین بهرامیان
مطالعه انواع مسئولیت مدنی در اسباب عرضی

دوره 2، شماره 7، آذر 1402، صفحه 36-51

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون


قاعده لا حرج و مقایسه آن با سایر قواعد فقهی و قانونی

دوره 2، شماره 6، مرداد 1402، صفحه 56-102

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون


حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 1-34

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون


مقارنه شرایط وصی از دیدگاه مذاهب سبعه اسلامی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 15-38

نسرین بهرامیان؛ بدالکریم گل گون


بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-15

نسرین بهرامیان؛ هرمز اسدی کوه باد


بررسی حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-28

نسرین بهرامیان؛ محمود قیوم زاده


غذا و تغذیه از منظر قر آن کریم و روایات

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

نسرین بهرامیان؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالکریم گل گون