نویسنده = هرمز اسدی کوه باد
بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-15

نسرین بهرامیان؛ هرمز اسدی کوه باد


رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-24

سیدرضا شمس الدینی؛ هرمز اسدی کوه باد