نویسنده = یوسف مقدسی
اهدای عضو، ضرورت و جایگاه آن در اندیشه دینی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

امجد حفیدی؛ یوسف مقدسی


بررسی جایگاه و نقش زن در عرفان و تصوف اسلامی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-12

درمحمد حسین بر؛ یوسف مقدسی


تطبیق تحریم تبدیل خلقت و نوآوری طب ازمنظر فقه

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-10

محمدحسین باقری؛ یوسف مقدسی


معیار عرفان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-16

نادر جهانگیرزاده؛ یوسف مقدسی


چرایی جعل حدیث معصوم (ع) در بستر زمان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-15

شبنم کیانی رضایی؛ یوسف مقدسی


بررسی جایگاه عرفان و تصوف در بین ایرانیان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-13

جواد زارع دین آباد؛ یوسف مقدسی


بررسی تطبیقی ازدواج مسیار و ازدواج موقت در فقه شیعه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-13

ابوالفضل ذوالفقارزاده؛ یوسف مقدسی