نویسنده = عبدالکریم گل گون
مطالعه انواع مسئولیت مدنی در اسباب عرضی

دوره 2، شماره 7، آذر 1402، صفحه 36-51

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون