کلیدواژه‌ها = گمرک
ارتباط چالش ها و تفسیرها در تجارت الکترونیک با تکیه بر تعامل گمرک، فقه و حقوق

دوره 2، شماره 8، اسفند 1402، صفحه 19-33

سیده نازنین زهرا سال بهی؛ محمدرضا قاسمی