اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر: عبدالکریم گل گون

مدرس

ak.golgounyahoo.com
09173870436


دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر، مترجم، صاحب امتیاز و مدیر نشریه فقهی حقوقی عرشیان فارس، صاحب امتیاز انتشارات عرشیان گلگون، مدیر عامل مؤسسه آموزشی علمی تحقیقاتی عرشیان گلگون فارس، دارای تألیفات متعدد در زمینه فقه و حقوق و علوم انسانی: ak.golgoun@yahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر: محمدرسول آهنگران

استاد

ahangaranut.ac.ir


استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه تهران، استاد حوزه و دانشگاه، دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى از دانشگاه تهران، کارشناسى ارشد اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناسى ارشد پیوسته اقتصاد از امام صادق(ع)، دارای تألیفات متعدد در زمینه فقه و حقوق: ahangaran@ut.ac.ir

سردبیر

دکتر: هرمز اسدی کوه باد

دانشیار

asadi.koohbadgmail.com


استاد دانشگاه های اصفهان و خوزستان، وکیل دادگستری، مؤلف کتب فقهی و حقوقی متعدد و مقالات داخلی و خارجی در راستای فقه و حقوق: asadi.koohbad@gmail.com

مدیر تحریریه

مهندس: رحمت اله پاکزاد

کارشناس

pakzad.rpgmail.com


کارشناس هنر و گرافیک و چاپ در نشریه و انتشارت عرشیان: pakzad.rp@gmail.com

مدیر اجرایی

خانم نسرین بهرامیان

کارشناس

n.bahramiyan69yahoo.com


مدیر اجرایی نشریه و انتشارات عرشیان، کارشناس حقوق و دارای مقالات متعدد در حوزه علوم انسانی و فقه و حقوق: n.bahramiyan69@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر: محمدرسول آهنگران

استاد

ahangaranut.ac.ir


استاد ‌فقه ‌و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

دکتر: هرمز اسدی کوه باد

دانشیار

asadi.koohbadgmail.com


استاد دانشگاه های اصفهان و خوزستان، وکیل دادگستری، مؤلف کتب فقهی و حقوقی متعدد و مقالات داخلی و خارجی در راستای فقه و حقوق

دکتر: مسعود راعی دهقی

استاد

masoudraeiyahoo.com


استاد دانشگاه آزاد اصفهان، دکترای حقوق بین الملل تهران، کارشناسی ارشد حقوق از مؤسسه امام خمینی، کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از مؤسسه امام خمینی

دکتر: مرتضی رحیمی

دانشیار

mrahimishirazu.ac.ir


دانشیار و استاد گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، عضو هیأت تحریریه نشریه 

دکتر: محمود قیوم زاده

استاد

marefteacheryahoo.com


استاد تمام دانشگاه ساوه، دکتری الهیات کلام، کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام، کارشناسی الهیات، دارای تألیفات و مقالات متعدد در گستره فقه و حقوق 

دکتر: حمید محمودیان عطاآبادی

استاد

hmahmoudian2gmail.com


استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گذراندن سطح 3 حوزه و بیش از 3 سال دروس خارج فقه و اصول، دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دارای تألیفات و مقالات متعدد در گستره فقه و حقوق

دکتر: حمید مسجدسرایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieyahoo.com


استاد، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه  سمنان، مترجم، پژوهشگر، نویسند، و ...

دکتر: سیدمحمدحسین میری

معارف اسلامی دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

s_mohammad_miriyahoo.com


دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان؛ دارای تحصیلات حوزوی، نویسنده، پژوهشگر و ...

دکتر: رضا مقصودی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه

rahemaghsoudgmail.com


استاد دانشگاه های اصفهان، وکیل دادگستری، مؤلف و دارای مقالات داخلی و خارجی در راستای فقه و حقوق

 

دکتر: محمد باقر عامری نیا

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار

mohamadameriniagmail.com


عضو هیأت  علمی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و وکیل پایه یک دادگستری، نویسنده، حقوق­دان، دارای تألیفات و مقالات علمی و پژوهشی متعدد.

دکتر: محمدعلی شیخ موحد

استادیار

mr13561358gmail.com


استادیار و معاون دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دارای مقالات متعدد در حوزه علوم انسانی.

دکتر: جمیله جعفری

استادیار

jafari.j1380gmail.com


استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زرقان، وکیل، پژوهشگر و دارای مقالات متعدد.

دکتر: عبدالکریم گل گون

مدرس

ak.golgounyahoo.com
09173870436