اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاق نشریه فقهی و حقوقی عرشیان فارس

  • تبعیت از قوانین cope:

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین  کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیش‌گیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید".

  • سردبیر و هیأت تحریریه

پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی میباشد. سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپیبرداری، سرقت علمی وغیره همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله مینماید.

عدالت: سردبیران وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرف داری یا کینهتوزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل نماید.

عدم افشا و استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشدهاند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایدههای محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شدهاند باید بهطور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

محرمانه بودن: سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

 

  • داوران

پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقاء مقاله آنها سهیم میباشند.

حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی میکند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

عدم سوگیری: داوران باید مقالات را بهطور عینی، بیطرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیریهای شخصی در توصیهها و قضاوتهای خود اجتناب کنند.

منابع: داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجهگیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقالهای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایدههایی که طی فرآیند ارزیابی بهدست آوردهاند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکتها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع  کنند.

 

  • نویسندگان

گزارش یافتهها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی میباشد. نویسندگان متعهد هستند یافتههای خود را بهطور کامل گزارش کنند و در ارائه یافتهها و تفسیر آنها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد بهنحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه دادههای یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

سرقت علمی: نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه دادهها بهکار گرفته شده را مشخص کند.

اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمیتواند مقالهای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه عرشیان فارس بفرستد.

سپاس ­گزاری: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکلگیری پژوهش آن تأثیرگذار بودهاند، اشاره نموده و قدردانی نمایند. هم­چنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می­گیرد.

تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدتهای بخشهای مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال مینماید باید یک نسخه یا پیشنویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آنها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.

تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافتهها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

بازبینی مقاله: اگر نویسندهای متوجه اشتباه یا بیدقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

 

  • واگذاری حق چاپ و نشر مقاله(Copyright):

        بدینوسیله مؤلف یا مؤلفان کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله فوق را به صورت دائمی به مجله «عرشیان فارس» واگذار مینمایند و نسبت به آن هیچگونه ادعائی نخواهند داشت (لازم بهذکر است که هر نویسنده میتواند با ذکر ماخذ مقاله خود را کپی و ارائه نماید.)