فرایند پذیرش مقالات

:: فرایند پذیرش مقالات

فرم تعارض منافع نشریه فقهی و حقوقی عرشیان فارس

فرم تعهد و اصالت مقاله نشریه فقهی و حقوقی عرشیان فارس

الف:

  • ثبت نام در سامانه
  • بارگذاری فایل‌های مربوط به مقاله در سامانه و ثبت مقاله
  • بررسی اولیه مقاله
  • اعلام پذیرش جهت ارسال به داوری مقاله به نویسنده
  • بررسی مقاله توسط داوران
  • واریز وجه مربوط به داوری و نمایه سازی مقاله در صورت تأیید اولیه

ب:

1- حتماً یکی از نویسندگان مقاله باید دارای مدرک دکترا یا دانشجوی دکترا یا عضو هیأت علمی دارای حکم کارگزینی باشد و دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند مقاله خود را با همکاری و نقش مؤثر استاد راهنمای خود، به فصلنامه ارسال فرمایند و مطابق بخشنامه، نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم درج خواهد شد.

2- مقالات دانشجویان مقطع دکتری در اولویت قرار خواهند گرفت.

3- مقالات فقط از طریق سامانه فصلنامه ارسال و دریافت می‌شود.

4- بعد از دریافت مقالات، ایمیلی مبنی بر دریافت مقاله به نویسنده یا نویسندگان، به طور اتوماتیک از طرف سایت مجله ارسال خواهد شد.

5- پس از بررسی اولیه مقاله، و رعایت اصول راهنمای نویسندگان فصلنامه و همخوانی موضوع، ظرف یک هفته مقاله جهت داوری به سه داور ارجاع خواهد شد.

6- بعد از اخذ نتایج داوری ظرف 15 روز و حداکثر ظرف یک ماه پذیرش قطعی یا پذیرش با اصلاحات یا رد مقاله به اطلاع صاحبان مقاله خواهد رسید.

7- بنابراین؛ نویسنده یا نویسندگان محترم، مقاله یا مقالات خود را از طریق سامانه (با کد ارسالی توسط سیستم) پیگیری نمایند و ترجیحاً از تماس با مسئولین مجله خودداری نمایند.