بررسی فقهی- حقوقی اداره و تصرف زوجه در اموال خود در تزاحم با حقوق غیرمالی زوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

هدف: با ایجاد علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف برعهده طرفین قرار می گیرد. از طرفی هر شخصی به موجب قانون از حقوق مدنی و اجتماعی فردی نیز برخوردار می باشد. در مواردی این حقوق و تکالیف در مقام اجرا با یکدیگر دچار تزاحم شده و منتهی به اختلاف هایی می گردد که زوجین خود مهارت رفع این تزاحم و اختلاف نداشته، محاکم نیز با توجه به خلأ قانونی که وجود دارد آراء متفاوتی صادر کرده که به حل اصولی تداخل و تزاحم حادث، کمکی نمی کند. یکی از موارد مبتلا به؛ تزاحم حق زوجه در اداره و تصرف اموال خود در مقابل تکالیف خاص زوجه در برابر همسرش ؛ مثل حق ریاست زوج در خانواده و حق تمکین می باشد.
روش: با توجه به این که پژوهش مذکور کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است. روش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر مطالعه ی کتابخانه ای است.
یافته ها: روشن است که زوجه در تصرف اموال خود اذن کامل دارد ولی آن چه مورد بحث است اداره اموال زوجه است که ممکن است با برخی حقوق غیر مالی زوج دچار تزاحم گردد. اداره ای که ممکن است مقدمات انجام آن، خروج زن از منزل و اشتغال و... باشد. به نظر می رسد برای حل تزاحم و تقابل اداره و تصرف اموال به وسیله زوجه و حقوق زوج، ضوابطی چون، قاعده تسلیط، اصل عدالت، ضرورت عرفی و اجتماعی، اخلاق، قاعده انصاف، رعایت قانون اهم و مهم و رعایت مصلحت و مفسده می تواند کارساز بوده و مانع تضییع حق و وقوع اختلاف بین زوجین گردد.

کلیدواژه‌ها