دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1402 
مطالعه انواع مسئولیت مدنی در اسباب عرضی

صفحه 36-51

نسرین بهرامیان؛ عبدالکریم گل گون


بررسی تحلیلی قتل های ناموسی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر حقوقی

صفحه 52-67

مرتضی افشار پور؛ آزاده تدین فرد؛ مهدیه بور بور اژدری؛ مریم سهیل بیگی؛ زهرا میرعلائی